เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal) :

1) เพื่อเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนจัดการทางการเงิน รวมทั้งสามารถนำปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างเหมาะสม

2) เพื่อให้เข้าใจและแปลความหมายที่อยู่ในบิล รวมทั้งสามารถนำมาปรับในชีวิตประจำวันได้

MainMind Mapping
คำถามหลัก (BigQuestions) :            -  เงินมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับสิ่งใดบ้าง และถ้าไม่มีเงินวิถีชีวิตของคนเราอย่างไร?
-  บิลต่างๆ เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสิ่งใดบ้างในชีวิตประจำวันของเรา?
ภูมิหลังของปัญหา :
ความจำกัดของทรัพยากรโลก ซึ่งสวนทางเมื่อเทียบกับความต้องการของมนุษย์ที่ไร้ขีดจำกัด การแย่งชิงทรัพยากรภายใต้ความจำกัดจึงเกิดขึ้น ในสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว เช่น การศึกษา การเข้าถึงเทคโนโลยี สินค้า สาธารณูปโภคต่างๆ ทำให้เกิดการใช้จ่ายเกินตัว รายรับสวนทางกับรายจ่าย ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ เกิดภาวะหนี้สิน ความเครียด รวมทั้งปัญหาความยากจน เกิดเป็นปัญหาทางสังคมตามมา ระบบเศรษฐกิจจึงถูกนำมาจัดสรรทรัพยากรและแก้ไขปัญหา ระบบเศรษฐกิจหนึ่งๆ จำเป็นต้องอาศัยสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่ทุกคนในสังคมนั้นๆ ยอมรับ เช่น เงิน ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง ใช้ในการใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการ หรือชำระหนี้ นอกจากนี้ที่มาของเงินแต่ละประเทศก็มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
บิลเป็นสิ่งที่เราจะได้รับเมื่อซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้งค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงหลักฐานในการจ่ายเงินเท่านั้น  แต่มีความเชื่อมโยงกับชุดความรู้ในชีวิตหลายเรื่อง เช่น จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบกำกับภาษีของผู้ประกอบการ เป็นต้น
ดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้  เพื่อให้เข้าใจและสามารถอธิบายสิ่งที่เชื่อมโยงในเงินและบิล อีกทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในการวางแผนจัดการการเงินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายของความเข้าใจ (Understanding Goal) :
1)      เพื่อเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนจัดการทางการเงิน รวมทั้งสามารถนำปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างเหมาะสม

2)      เพื่อให้เข้าใจและแปลความหมายที่อยู่ในบิล รวมทั้งสามารถนำมาปรับในชีวิตประจำวันได้ 
ตารางความสัมพันธ์ Core Subject
หน่วย : “Secret of Money สิ่งสมมุติ มนุษย์ใช้”
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Quarter 2 ภาคเรียนที่ 1/2559

สุขภาพ
เศรษฐศาสตร์และการประกอบการ
สิ่งแวดล้อม
หน้าที่พลเมือง
-  ฐานะทางเศรษฐกิจและระดับการศึกษาของประชาชนส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่
-  รายได้และรายจ่ายส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคน
-  ใช้เงินในการซื้อบริการประเภทอุปโภคและบริโภค
-    อุปสงค์และอุปทานส่งผลต่อราคาสินค้าในท้องตลาด
-    การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงจะได้รับผลตอบแทนสูงด้วยเช่นกัน
-    การลงทุนมีหลายแบบ เช่น การออม การซื้อพันธบัตร ตราสารหนี หุ้น หุ้นกู้ หรือการประกอบการ ทำธุรกิจ แม้กระทั่งการทำประกันชีวิต
-    ประชาชนขาดความรู้ในด้านการลงทุน การประกอบการ ทำให้ขาดทุนหรือไม่รู้จักการลงทุน
-    ประชากร ขาดวินัยในการออมเงินเงิน ใช้จ่ายเงินในอนาคต และยอมผ่อนจ่ายทีหลังทำให้เกิดปัญหาหนี้สิน
-    ขาดความรู้ทำให้ภาษี ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้ไม่ได้วางแผนทางด้านนี้
-     ทรัพยากรในประเทศถูกใช้ไปมาก โดยขาดการวางแผน
-     การทำลายสินค้า หรือแม้กระทั่งเงินที่ไม่ใช้แล้วในแต่ละปี ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเผาทำลาย
-     นายทุนนำเงินซื้อที่ดิน หรือสร้างสิ่งปลูกสร้างทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในหารประกอบการหารายได้
-     ต้นไม้หรือทรัพยากรอื่นๆ ถูกนำมาทำเป็นกระดาษหรืออื่นๆ ทำให้ลดน้อยลง

-     ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
-     เคารพ และอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายได้
-     การจัดการความขัดแย้งและสร้างสันติวิธีในการอยู่ร่วมกัน
-     มารยาทไทย (การแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ)
-     ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ และรับผิดชอบต่อสังคม
-     ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

ปฏิทินแผนจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "เงิน/บิล"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Quarter 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

Week
Input
Process
Output
Outcome

1 - 2
08 – 19
ส.ค.
59
โจทย์ : 
สร้างฉันทะ แรงบันดาลใจปะทะปัญหา
ออกแบบการเรียนรู้

Key  Questions :
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเล่นเกม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างไร
ทำไมต้องมีทั้งเหรียญและธนบัตร?
ครื่องมือคิด :
-    Brainstorms
-    Placemat
-    Think Pair Share
-    Card & Chart
-    Think  Pair Share
-    Show and Share
-    Flow chart
-    Mind Mapping
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
-  บิลค่าไฟฟ้า, บิลน้ำประปา, บิลค่าโทรศัพท์, ใบเสร็จร้านสะดวกซื้อ
- เงินประเทศต่างๆ
- อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์
- บรรยากาศในห้องเรียน
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน 4 กลุ่ม เล่นเกม “รวมเงิน(เหรียญ 25, 50 สตางค์ 1, 2, 5 และ 10 บาท)
- ครูนำเงินธนบัตรและเหรียญให้นักเรียนสังเกต นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถามกับเงิน (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับเงินมีหลายแบบ แต่ละแบบมีขนาด สี สัญลักษณ์ไม่เหมือนกัน) นำเสนอและร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำถาม
นักเรียนเขียนสิ่งที่ตนเองจะนำมาใช้ซื้อสิ่งของแทนเงิน พร้อมให้เหตุผลประกอบ
- ครูนำธนบัตรต่างประเทศและใบเสร็จหรือบิลค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์ ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ) มาให้นักเรียนสังเกต นักเรียนจะชำระค่าสาธารณูปโภคเหล่านี้เป็นเงินบาทไทยได้อย่างไร (สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน)
- นักเรียนออกแบบขั้นตอนการเรียนรู้เกี่ยวกับการขั้นตอนการจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค ร่วมกันนำเสนอ
- นักเรียนออกแบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของตนเอง (การบ้าน)
- นักเรียนเลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้ และตั้งชื่อหน่วย PBL            
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้
- นักเรียนเขียน Mind mapping ความรู้ก่อนเรียน
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ภาระงาน
 - ประมวลความเข้าใจและตั้งคำถามจากการเล่นเกม
วิเคราะห์ ออกแบบกระบวนการเรียนรู้จากบิล และธนบัตร และร่วมกันนำเสนอ
นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ
- ออกแบบและบันทึกรายรับ -รายจ่าย ของตนเอง
- การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- การวิเคราะห์สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อหน่วยการเรียนรู้
อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
-    Placemat ตั้งคำถามกับเกมเหรียญและธนบัตร
-    Web ออกแบบกระบวนการเรียนรู้จากบิลและธนบัตร
-    บันทึกรายรับ-รายจ่ายการลงทุน (PBL คู่ขนาน) ของตนเอง
-    Flow chart ขั้นตอนการผลิตเงินเหรียญและธนบัตร
-    ป้ายชื่อหน่วยการเรียนรู้
-    สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้
-    ปฏิทินการเรียนรู้
-    Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
-    สามารถพูดอธิบายตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจตลอดจนสามารถเลือกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้
-    สามารถออกแบบและวางแผนสิ่งที่ตนเองอย่างเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น


3 - 4
22 ส.ค. – 02 ก.ย.
59
โจทย์ : วิวัฒนาการของเงิน
-     ประวัติศาสตร์
-    สังคม วัฒนธรรม
-    สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน

Key  Questions :
-   ในสมัยก่อนใช้วิธีใดบ้างในการซื้อสินค้าต่างๆ?
-   รูปภาพที่ปรากฏในเหรียญหรือธนบัตรมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนในประเทศนั้นๆ หรือไม่อย่างไร?        
-   ทำไมเงินแต่ละประเทศมีค่าไม่เท่ากัน ใช้กฎเกณฑ์ใดบ้างวัดค่าของเงินประเทศนั้นๆ?
เครื่องมือคิด :
-      Brainstorms
-      Jigsaw
-      Timeline
-      Show and Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- เงินประเทศต่างๆ  
- ครูเปิดคลิปวีดีโอ “[เหรียญ ธนบัตร] เงินตราโบราณของไทย”
- ภาพหน่วยเงินในสมัยก่อน
- แผนที่โลก
- บรรยากาศในห้องเรียน
- ครูนำ หอย (เบี้ย) และเงินเหรียญสมัยก่อน ให้นักเรียนสังเกต นักเรียนตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็น (ความเชื่อมโยงของสองสิ่งนี้)
- นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “[เหรียญ ธนบัตร] เงินตราโบราณของไทย” (https://www.youtube.com/watch?v=TedahRrnKKY)
-  ครูให้นักเรียนดูภาพ หน่วยเงินสมัยก่อน นักเรียนจับคู่ภาพหน่วยเงินในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถามเกี่ยวกับเงินในสมัยต่างๆ  พร้อมเขียน Timeline หน่วยเงินของประเทศไทย 
- ครูนำเงินประเทศต่างๆ มาให้นักเรียนสังเกต นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนออกแบบการเรียนรู้เรื่องเงินในแต่ละประเทศที่สนใจ โดยใช้เครื่องมือคิด Jigsaw และนำเสนอในรูปแบบของชาร์ตความรู้ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ (ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน)
- สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับบิล และร่วมกันนำเสนอ
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาและความแตกต่างของเงินในสมัยก่อน กับปัจจุบัน
การออกแบบโจทย์ (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับ Time line วิวัฒนาการของเงินที่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละประเทศที่ตนเองสนใจ)
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
ค้นคว้าข้อมูล พร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ
สรุปแก่นของกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Timeline
อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-    บันทึกรายรับ-รายจ่ายการลงทุน (PBL คู่ขนาน) ของตนเอง
สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับบิล และร่วมกันนำเสนอ

ชิ้นงาน
- Time line วิวัฒนาการของเงินที่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ
- ชาร์ตความรู้เงินต่างประเทศ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
- เข้าใจเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม บุคคลสำคัญที่มีความสัมพันธ์กับเงินของแต่ละประเทศ
- นำความรู้เกี่ยวกับสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเงินไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น


5
05 - 09
ก.ย.
59
โจทย์ : เศรษฐศาสตร์
-     ภาวะเงินฝืด/เงินเฟ้อ
-     การขาดสภาพคล่อง
-     ทุนนิยม สังคมนิยม

Key  Questions :
- ทำไมไม่ผลิตเงินออกมาเยอะๆ?
- ทำไมค่าของเงินบนธนบัตรบางประเทศจึงมีค่าน้อยและมากแตกต่างกัน?
- ระบบเศรษฐกิจในโลกที่แต่ละประเทศใช้กันเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
-   Brainstorms
-   Web
-   Show and Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- คลิปวีดีโอ “วิกฤตต้มยำกุ้งในไทย”
และ “ดอลลาร์ซิมบับเว สกุลเงินที่มีค่าเงินต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์”
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- ครูเปิดคลิปวีดีโอ “ดอลลาร์ซิมบับเว สกุลเงินที่มีค่าเงินต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์” และ“วิกฤตต้มยำกุ้งในไทย” ให้นักเรียนดู
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและปัจจัยที่ก่อให้เกิดวิกฤต โดยเขียนในรูปแบบ Web
- นักเรียนค้นคว้าข้อมูล 10 วิกฤตเศรษฐกิจ
 1) วิกฤติการเงินในสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1929
 2) วิกฤติเศรษฐกิจในอาเจนติน่า ค.ศ. 1999 - 2002
 3) วิกฤติเศรษฐกิจในกรีซ ค.ศ. 2009
 4) วิกฤติการเงินในรัสเซีย ค.ศ. 1998
 5) วิกฤติการเงินในสวีเดน ค.ศ. 1990 -1994
 6) ต้มยำกุ้งในไทย ค.ศ. 1997-1999
 7) ฟองสบู่ธุรกิจดอตคอม ค.ศ. 1995-2000
 8) ฟองสบู่แตกในสินทรัพย์ของญี่ปุ่น ค.ศ. 1986-1990
 9) วิกฤตินำมันในยุค 1970
10) วิกฤติซับไพร์มหรือเรียกอีกอย่างว่า วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์
- นักเรียนออกแบบการเรียนรู้ นำเสนอวิกกฤตการเงินต่างๆ ในรูปแบบ รายการข่าวหรือคลิปสารคดี
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับบิล และร่วมกันนำเสนอ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ
การออกแบบโจทย์ (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์กับเรื่องใดบ้าง เช่น การเมือง สังคม ระบบทุน)
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
ค้นคว้าข้อมูล พร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ
สรุปแก่นของกิจกรรมการเรียนรู้อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-    บันทึกรายรับ-รายจ่ายการลงทุน (PBL คู่ขนาน) ของตนเอง
สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับบิล และร่วมกันนำเสนอ

ชิ้นงาน
สมุดเล่มเล็ก
- คลิปรายการข่าวหรือสารคดีวิกฤตการเงินต่างๆ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมมีความเกี่ยวข้องทำให้เกิดเหตุการณต่างๆ เช่นภาวะเงินฝืด/เงินเฟ้อ การขาดสภาพคล่องทางการเงิน

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น

6
12 – 16
ก.ย.
59
โจทย์ : การประกอบการและธุรกิจ
-     กฎหมาย/สิทธิผู้บริโภค
-     ภาษี
-     บิล/ใบเสร็จ (ข้อมูลค่าตัวเลข สัญลักษณ์ต่างๆ)

Key Questions :
-  กฎหมาย/สิทธิผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับบิลและใบเสร็จอย่างไรบ้าง?
บิล/ใบเสร็จ 1 ใบบอกอะไรบ้างและเกี่ยวข้องกับเราหรือไม่อย่างไรบ้าง?

เครื่องมือคิด :
-    Brainstorms
-    Round Rubin
-    Card and Chart
-    Show and  Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน/วิทยากร (ผู้ปกครอง)
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
- วิทยากร(ผู้ปกครอง) ร่วมการสร้างเรียนรู้ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของตนเอง
- นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (เป้าหมายสิ่งที่ต้องรู้ก่อนประกอบธุรกิจ เช่น กฎหมาย ภาษี การบริหารธุรกิจ) 
- นักเรียนทัศนศึกษา เพื่อเรียนรู้การจัดการธุรกิจหรือการประกอบการจากสถานที่จริง  
- นักเรียนจำลองการเปิดธุรกิจหรือร้านค้าของตนเอง ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ
-    นักเรียนสังเกต บิล/ใบเสร็จ พร้อมตั้งคำถามสิ่งที่เห็น โดยใช้เครื่องมือคิด Card and Chart
-    นักเรียนออกแบบการเรียนรู้ (เป้าหมายความหมายที่อยู่ในบิล/ใบเสร็จต่างๆ ความเชื่อมโยงกับตัวเรา ภาษี การคิดคำนวณภาษี)
สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับบิล และร่วมกันนำเสนอสิ่งที่ยังต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
ตั้งคำถามและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวิทยาการ
- ออกแบบโจทย์ (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจต่างๆ และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ)
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆในบิล/ใบเสร็จ พร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ
สรุปแก่นของกิจกรรมการเรียนรู้อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-    บันทึกรายรับ-รายจ่ายการลงทุน (PBL คู่ขนาน) ของตนเอง

ชิ้นงาน
- Flow chart ขั้นตอนการประกอบธุรกิจ
- ชาร์ตความรู้สัญลักษณ์ต่างๆในบิล/ใบเสร็จ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
-   เข้าใจความแตกต่างในการทำธุรกิจ กฎหมาย ภาษี
การออกบิล/ใบเสร็จ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลค่าตัวเลข และสัญลักษณ์ต่างๆ
-   สามารถวางแผนและจัดการบริหารธุรกิจที่ตนเองสนใจได้


ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น

7
19 – 23
ก.ย.
59
โจทย์ : การออมและการลงทุน
- เงินฝาก/กู้ (ดอกเบี้ยเงิน)
- กองทุน หุ้น ตราสารหนี้ พันธบัตร
- ประกันชีวิต
- ภาษีต่างๆ
- ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการออมและการลงทุน

Key Questions :
- ถ้าเราฝากเงินไว้กับธนาคารอย่างเดียว โดยไม่มีการลงทุนอย่างอื่น เพียงพอหรือไม่กับการใช้ในวัยเกษียณ?
 - นักเรียนจะบริหารจัดการเงินห้องอย่างไรให้เพิ่มขึ้น?
เครื่องมือคิด :
- Placemat
- ชักเย่อความคิด
- Jigsaw
- Brainstorms
- Show and  Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน/วิทยากร
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- คลิปวีดีโอ “เถ้าแก่น้อย” (https://www.youtube.com/watch?v=UZhUwqGNnvk)
- โบร์ชัวร์การออมเงินและการลงทุนของธนาคารต่างๆ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ชักเย่อความคิด ฝากเงินไว้กับธนาคารเพื่อรอรับดอกเบี้ยอย่างเดียวจะมีเงินใช้เพียงพอหรือไม่ในการใช้ในวัยเกษียณ?
- ครูนำโบร์ชัวร์เกี่ยวกับการลงทุน การออมของธนาคารต่างๆ มาให้นักเรียนสังเกต
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถามเกี่ยวกับการลงทุน การออม โดยใช้เครื่องมือคิด Placemat

นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์ (เป้าหมายการเรียนรู้ การคำนวณ ดอกเบี้ยเงินฝาก/กู้ กองทุน หุ้น ตราสารหนี้ พันธบัตร ประกันชีวิต ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการออมและการลงทุน)
นักเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ โดยใช้เครื่องมือคิด Jigsaw
นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ
- วิทยากร (ครูน้ำผึ้ง) พูดคุยเกี่ยวกับการลงทุนแบบประกันสุขภาพ  
- นักเรียนเรียนดูคลิปวีดีโอ “เถ้าแก่น้อย” (https://www.youtube.com/watch?v=UZhUwqGNnvk)
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและและตั้งคำถามเกี่ยวกับการลงทุน คำนวณเงินลงทุนจาการปลูกผัก (PBL คู่ขนาน) พร้อมออกแบบการลงทุน เพื่อให้เกิดรายได้
นักเรียนแบ่งกลุ่มออกแบบโจทย์ (เป้าหมายการเรียนรู้ลงทุน คำนวณกำไร และขาดทุน)
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแผนการจัดการบริหารธุรกิจของกลุ่มตนเอง
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการออมและการลงทุน (ดอกเบี้ยเงินฝาก/กู้ ปัจจัยที่ส่งผลกับการออมและการลงทุน)
-  ออกแบบโจทย์ (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้)
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
สรุปแก่นของกิจกรรมการเรียนรู้อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-    บันทึกรายรับ-รายจ่ายการลงทุน (PBL คู่ขนาน) ของตนเอง

ชิ้นงาน
แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับการออมและการลงทุน
- Flow chart แผนงานการลงทุน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ :
-     เข้าใจและเห็นความจำเป็นของการออมเงินและการลงทุนประเภทต่างๆ ในยุคปัจจุบันที่เงินฝากจะมีค่าลดลงเรื่อยๆ
-     สามารถนำความรู้เรื่องการออมเงินและการลงทุนไปประยุกต์ใช้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น


8
26 – 30
ก.ย.
59

โจทย์ :  Review กิจกรรมออกแบบการเรียนรู้
คำถาม
- การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีเป้าหมายชัดเจนในแต่ละสัปดาห์ให้ผลเป็นอย่างไร

- จากรูปแบบกระบวนการเรียน 2 หน่วยที่ผ่านมา นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างและอยากจะพัฒนาสิ่งใด
เครื่องมือคิด :
-     AAR 
-      Show and share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
บรรยากาศในชั้นเรียน
- ครูและนักเรียนร่วม AAR กิจกรรมออกแบบการเรียนรู้
ร่วมกัน ตลอด 1 Quarter ที่ผ่านมา
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม สรุปประเด็นจาก AARและนำเสนอความเข้าใจ จาก 2 ประเด็น
       **  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีเป้าหมายชัดเจนในแต่ละสัปดาห์ให้ผลเป็นอย่างไร

     **จากรูปแบบกระบวนการเรียน 2 หน่วยที่ผ่านมา นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างและอยากจะพัฒนาสิ่งใด
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- ร่วม AAR กิจกรรมออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันตลอด Quarter ที่ผ่านมา
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม สรุปประเด็นจากAAR และนำเสนอความเข้าใจ จาก 2ประเด็น
       **  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีเป้าหมายชัดเจนในแต่ละสัปดาห์ให้ผลเป็นอย่างไร

     **จากรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านมา นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างและอยากจะพัฒนาสิ่งใด
- อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน :
- ชิ้นงานนำเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นในวง AAR
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถนำเสนอความคิดเห็นมุมมองด้านข้อดีและข้อด้อยของกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านมาเพื่อนำไปพัฒนาต่อได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

9
03 – 07
ต.ค.
59


โจทย์ : การสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้   ประเมินตนเอง

Key  Questions :
 - นักเรียนจะถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นรับรู้อย่างไรให้น่าสนใจโดยที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้
อะไรที่นักเรียนทำได้ดีแล้ว อะไรที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
เครื่องมือคิด :
-     Round Rubin
-     Show  and Share
-     Mind Mapping
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
ห้องเรียน
กระดาษ 80 ปอนด์
ชุดและอุปกรณ์ที่นักเรียนเตรียมมาสำหรับการแสดง
- คอมพิวเตอร์
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาและตลอดทั้ง Quarter 2
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 2 มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับการสรุปสิ่งที่เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter 2  เพื่อมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ              
นักเรียนแต่ละคนข้อมูลในรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ อาทิเช่น Clip  VDO ชาร์ตภาพเรื่องราว ฯลฯ
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอความคืบหน้าของงานตนเอง โดยให้เพื่อนและครูร่วมนำเสนอความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
ครูและนักเรียนร่วมสรุปตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
- นักเรียนทำสรุปองค์ความรู้หลังเรียน Quarter 2
- นักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์ประเมินตนเอง พร้อมทั้งเขียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
วางแผนสรุปงานในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจ
วางแผนการทำงาน
ประเมินตนเอง

ชิ้นงาน
สมุดบันทึกเล่มเล็ก
สารคดีสั้น  ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียน (Mind Mapping. การ์ตูนช่อง หรืออื่นๆ ตามความสนใจ)
- ประเมินตนเอง
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
- นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งรอบตัวเรา รวมทั้งนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้
- สามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ ชี้ให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
- สามารถการวางแผนการนำเสนอการเรียนรู้ที่ผ่านมาให้แก่ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้ในรูปแบบที่น่าสนใจ

ทักษะ :
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติต่อหลักสำคัญของการเรียนรู้ด้านการนำเสนอข้อมูลที่มีคุณค่า
 - การอธิบายความหลากหลายของข้อมูล
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์สาระการเรียนรู้กับมาตรฐานและตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วย :  “Secret of Money สิ่งสมมุติ มนุษย์ใช้”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Quarter 2 ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2559


กิจกรรม
Active learning
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
22101
22101
22102
22101
22101
22101
22101
- หาบิลและจ่ายบิลด้วยเงินต่างประเทศ
- ค้นหาความหมายในธนบัตรและวิวัฒนาการของเงินไทย
สัญลักษณ์ในบิล
- วิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย
- ปัจจัยส่งผลต่อค่าเงิน เงินฝืด เง้นเฟ้อ
- การลงทุนธุรกิจ
- ออมเงิน
- จัดสรรเงินลงทุนตามความเสี่ยง
มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่าง ครอบคลุ่มและเชื่อถือได้
- สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสำรวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี
- เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม
- รวบรวมข้อมูลจัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
- วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการสำรวจตรวจสอบ
- สร้างแบบจำลอง หรือรูปแบบ  ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสำรวจตรวจสอบ
- สร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
- บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการสำรวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ  เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม
- จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
(ว 8.12/1-9) 
มาตรฐาน ส1.1
- เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตได้ (ส1.1 ม.2/9)
- เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตัวในการพัฒนาตนเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (1.1 ม.3/7)
มาตรฐาน ส1.2
มีมรรยาทของความเป็นศา-สนิกชนที่ดี (ส1.2 .2/2)
มาตรฐาน ส2.2
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ได้ (ส2.2 ม.2/2)
มาตรฐาน ส 3.1
- วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม
- อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ  และปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ
- เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิ ของตนเองในฐานะผู้บริโภค
(ส 3.1  2/1-4) 
มาตรฐาน ส 3.2
- อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
- แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและประเทศชาติ
- อภิปรายบทบาทความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- อภิปรายผลกระทบ
ที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด
- วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา
- วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ
(ส 3.2  3/1-6) 
มาตรฐาน ส4.1    
- ประเมินความ
น่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ
- วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
- เห็นความสำคัญ
ของการตีความ หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่น่าเชื่อถือ
(ส 4.1 2/1-3) 
มาตรฐาน ส 4.2
- อธิบายพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของภูมิภาค
ต่าง ๆ ในโลกโดยสังเขป
- วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลง
ที่นำไปสู่ความ ร่วมมือ และความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20  ตลอดจนความพยายาม
ในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง
(ส 4.2 2/1-3)
มาตรฐาน ส 4.3
- วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขไทยอยุธยา และธนบุรี ในด้านต่างๆ จนถึงปัจจุบัน
- วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขไทยอยุธยา และธนบุรี ในด้านต่างๆ จนถึงปัจจุบัน
- ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยอาณาจักรสุโขไทยอยุธยา และธนบุรี ในด้านต่างๆ จนถึงปัจจุบัน และอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าวต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา
(ส 4.3 2/1-3)
มาตรฐาน ส 5.1     
- ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป แอฟริกา และทวีปอื่นๆ ทั่วโลก
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป แอฟริกา และทวีปอื่นๆ ทั่วโลก
(ส 5.1 2/1-2)
มาตรฐาน ส 5.2
- วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม  อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและ ทางสังคมของทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
- ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
- สำรวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
- วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ที่ส่งผลต่อประเทศไทย  
(ส 5.2 2/1-4)
มาตรฐาน ง1.1
เข้าใจและสามารถใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน 
เข้าใจและสามารถใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการงาน
มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า (1.1 .2 /1-3 )
สามารถทำงานและอธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
(1.1 .3 /1)
- อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
(ง 1.1.4-6 /1)
- สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน
 (ง 1.1 .4-6 /2 )
- มีทักษะในการจัดการทำงาน (ง 1.1 .4-6 /3)
มีทักษะกระบวน
การแก้ปัญหาในการทำงาน (ง 1.1 .4-6 /4)
มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศเพื่อการดำรงชีวิต 
(ง 1.1 .4-6 /5)
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน 
(ง 1.1.4-6 /6 )
มาตรฐาน  ง 2.1
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(ง 2.1 .2 /4)
มาตรฐาน ง 3.1
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบวีดีโอได้  
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างสรรค์ชิ้นงานได้จากจินตนาการอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
(ง 3.1 .3 /3-4)
มาตรฐาน  พ1.1
- ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นได้
(พ 1.1 .2/2)
มาตรฐาน   2.1เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ( 2.1 .3/1 )
มาตรฐาน   3.1
ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและชุมชน 
( 3.1 .3/2)
มาตรฐาน   3.2
มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือกได้ ( 3.2 ม.3/3)
นำผลในการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับร่างกายของตนเองด้วยความมุ่งมั่นได้  
( 3.2 ม.3/5)

มาตรฐาน ศ1.1
วาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสง เงา  น้ำหนัก และวรรณะสี
- สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผังและภาพประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้และสนใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
( 1.1 .2/3)

จุดเน้น 3.1
มีส่วนร่มในการสร้าง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
(ส 3.1ม.2/6)
จุดเน้น 3.2
ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน
(ส 3.2 ม.2/7)
จุดเน้น 4.1
ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติพึ่งพาซึ่งกันและกัน
(ส 4.1 ม.2/8)
จุดเน้น 4.2
วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
(ส 4.2ม.2/9)
จุดเน้น 5
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง
(ส 5 ม.2/10)